(1)
Đỗ Đức, T.; Vũ Tuấn, Đạt. Dự Báo Tuổi Thọ đến Khi Xuất Hiện Vết Nứt Mỏi Cho Trục Bánh Xe Của Toa Xe Hàng MC. vn 1582909200, 71, 91-100.