(1)
Phạm Văn, K.; Trần Thị Thu, H. Nghiên Cứu Tính Toán Chi Phí Biên Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Của Hệ Thống Máy Lạnh. vn 1655226000, 73, 461-469.