(1)
Đoàn Phước, T.; Nguyễn Thanh, T. Nghiên Cứu Chế Tạo Băng Thử động Cơ Xe Máy. vn 1649955600, 73, 316-326.