(1)
Vũ Thái, S.; Vũ Việt, H.; Nguyễn Tuấn, C.; Trương Đình Thảo, A.; Trần Bảo, V. Xây Dựng Công Thức Dự Báo Hệ Số Thấm Của Bê Tông Rỗng Dựa Trên định Hướng Dữ Liệu. vn 1644886800, 73, 176-188.