(1)
Hoàng Thị Thanh, N.; Nguyễn Quang, T. Nghiên Cứu Thực Nghiệm đặc Tính Cơ Lý Và Mô Phỏng Khả Năng Thoát Nước Của Bê Tông Nhựa Rỗng. vn 1200, 72, 1057-1068.