(1)
Từ Sỹ, Q.; Nguyễn Văn, T.; Lê Văn, D.; Nguyễn Thành, T.; Trần Thế, T. Nghiên Cứu Lý Thuyết Và Thực Nghiệm Xác định Chiều Dài Triển Khai Của Cốt Thanh GFRP Trong Kết Cấu Bê Tông Nhẹ. vn 1200, 72, 1034-1046.