(1)
Đào Sỹ, Đán; Phạm Hoàng, K.; Phạm Văn, P. Nghiên Cứu Thực Nghiệm đánh Giá Cường độ Chịu Nén Của Bê Tông được Kiềm Chế Nở Ngang Bằng Tấm CFRP. vn 1200, 72, 1010-1022.