(1)
Trần Cao ThanhN.; Nguyễn Xuân, H.; Nguyễn Nghĩa, B.; Phạm Minh, H. Ứng Xử Chịu Cắt Của Dầm Bê Tông Cốt GFRP được Gia Cường Bằng Bê Tông Cốt Lưới Dệt. vn 1634230800, 72, 932-944.