(1)
Nguyễn Mạnh, H.; Trần Ngọc, H.; Bùi Tiến, T.; Trần Việt, H.; Nguyễn Duy, T. Cập Nhật Mô Hình Cho Cầu Giàn Thép đường Sắt Sử Dụng Thuật Toán Tối ưu Tiến Hoá Lai. vn 1634230800, 72, 866-881.