(1)
Đỗ Đức, T.; Nguyễn Đức, T. Xây Dựng Chương Trình Tính Toán Tốc độ Và Thời Gian Vận Hành Của đoàn Tàu Trên đường Sắt Việt Nam. vn 1634230800, 72, 850-865.