[1]
Nguyễn Sỹ Anh, T. 1623690000. Biến đổi Fourier hàm suy rộng và nghiệm của phương trình đạo hàm riêng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 5 (1623690000), 646-659. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.11.