[1]
Vũ Văn, H. và Đỗ Đức, T. 1623690000. Xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 5 (1623690000), 565-579. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.5.