[1]
Đỗ Xuân, Q. và Vũ Thị, N. 1623690000. Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền sử dụng phần tử dầm - nền dị hướng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 5 (1623690000), 552-564. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.4.