[1]
Vũ Văn, N. và Phạm Văn, K. 1623690000. Sự phát triển của sóng Stem dọc đê tường đứng dạng rỗng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 5 (1623690000), 525-535. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.2.