[1]
Dang Thuy, C. 1622048400. An experimental study on production of high strength non-shrink grout containing fly ash. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 4 (1622048400), 477-485. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.4.7.