[1]
Huynh Trong, P., Lam Tri, K., Pham Trong, B. và Phan Huy, P. 1622048400. Application of self-produced artificial sand in the production of green mortar. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 4 (1622048400), 468-476. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.4.6.