[1]
Đặng Việt, Đức 9600. Một số phân tích và khảo sát thiết kế kháng xoắn cầu dầm hộp cong nhịp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 3 (tháng 12 9600), 356-368. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.3.10.