[1]
Nguyễn Hồng, P. và Chu Quang , C. 9600. Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 3 (tháng 12 9600), 277-290. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.3.4.