[1]
Nguyễn Văn, T. và Tạ Duy, H. 1613322000. Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 2 (1613322000), 215-226. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.2.7.