[1]
Hà Thanh, T. và Nguyễn Minh, H. 1613322000. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại hà nội - sử dụng dữ liệu toàn mạng 2011-2019. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 2 (1613322000), 180-192. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.2.4.