[1]
A., I., P., S., M., F. và M., M. 7600. Identification and analysis of shoreline changes over fishermen settlement along the coast of sungaibuntu and cemarajaya village, Karawang Regency, West Java. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 1 (tháng 12 7600), 95-106. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.11.