[1]
Le Hong, L., Dao Duy, L. và Pham Duy, H. 7600. The effect of Vietnam’s nano-silica on mechanical properties of high-performance concrete. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 1 (tháng 12 7600), 76-83. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.9.