[1]
Nguyen Thu, T., Tran Ngoc, H., Pham Huy, K., Bui Xuan, C. và Bui Ngoc, K. 7600. Research on the effects of sulfur on characteristics of sulfur bituminous binder (SBB) and hot mix asphalt – sulfur (HMAS). Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 1 (tháng 12 7600), 33-45. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.5.