[1]
Toan Trinh, D. 7600. Fuzzy-based quantification of congestion for traffic control. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 1 (tháng 12 7600), 1-8. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.1.