[1]
Nguyễn Thị Thanh, H. 1609088400. Đánh giá tác động của các kịch bản thu phí ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công cụ mô phỏng giao thông Visum. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 9 (1609088400), 1107-1119. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.9.