[1]
Phạm Lê, T. và Nguyễn Đức, T. 1609088400. Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 9 (1609088400), 1094-1106. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.8.