[1]
Thuy Anh, N. và Hai Bang, L. 8800. Development of ANN-based models to predict the bond strength of GFRP bars and concrete beams. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 7 (tháng 10 8800), 814-827. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.7.7.