[1]
Bui Thi, L. 8800. Analysis of uniaxial compression behavior of hollow concrete block masonry: experimental and analytical approaches. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 7 (tháng 10 8800), 802-813. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.7.6.