[1]
Tu Anh, D., Luan Minh, H., Quang Thac, N., Tam Duc, T. và Thang Quoc, T. 8800. Evaluation of methods for analyzing early-age cracking risk in concrete walls of tunnel structures. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 7 (tháng 12 8800), 746-759. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.7.2.