[1]
Trần Anh, T., Nguyễn Đình, H. và Trần Đức, N. 1598547600. Mô hình phá huỷ tách lớp trong kết cấu mặt cầu sử dụng lý thuyết vật liệu xếp lớp và đồng nhất hoá. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 6 (1598547600), 663-677. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.6.3.