[1]
Nguyễn Thu, T., Trần Ngọc, H., Phạm Huy, K. và Bùi Xuân , C. 1593277200. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 5 (1593277200), 526-540. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.6.