[1]
Đào Văn, Đông, Lư Thị, Y. và Nguyễn Ngọc, L. 1593277200. Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính của công nghệ bê tông asphalt tái chế ấm . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 5 (1593277200), 472-485. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.2.