[1]
Ta Duy, H. 1590598800. A static analysis of nonuniform column by stochastic finite element method using weighted integration approach . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 4 (1590598800), 359-367. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.4.5.