[1]
Huy Nghia, N., Sy Sua, T. và Minh Hieu, N. 1590598800. Evaluating the maiden BRT corridor in Vietnam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 4 (1590598800), 336-346. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.4.3.