[1]
Đỗ Đức, T. và Vũ Văn, H. 1587661200. Cơ sở lựa chọn các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 3 (1587661200), 305-316. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.3.14.