[1]
Nguyễn Hữu, H. và Đàm Minh, H. 1576429200. Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 4 (1576429200), 320-329. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.19.