[1]
Hồ Văn, Q. 1576429200. Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 4 (1576429200), 299-308. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.17.