[1]
Trịnh Xuân, T. 1576429200. Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 4 (1576429200), 245-253. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.12.