[1]
Ngo Dang, Q. và Mai Dinh, L. 1573750800. An experimental and simulation study on the wet-dry action to crack cause of pier concrete in a tidal river bridge . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 3 (1573750800), 225-235. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.30.