[1]
Dao Thanh, T. và Thien Linh, V. 1573750800. A driver drowsiness and distraction warning system based on raspberry Pi 3 Kit. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 3 (1573750800), 184-192. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.26.