[1]
Quoc-Hoang, P., Xuan-Phuong, D., Tat-Khoa, D., Xuan-Hung, L., Lan-Huong Luong, T. và Trung-Thanh, N. 1573750800. Optimization of milling process parameters for energy saving and surface roughness. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 3 (1573750800), 173-183. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.25.