[1]
Lê Thị, H. và Nguyễn Thị Kim, K. 1573750800. Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 2 (1573750800), 95-103. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.32.