[1]
Vũ Phương, T. 1582909200. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 2 (1582909200), 113-122. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.6.