[1]
Nguyễn Đắc, Đức, Nguyễn Ngọc, L., Trần Đức, N., Đỗ Anh, T. và Lê Bá, A. 1579107600. Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 5 (1579107600), 440-450. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.8.