[1]
Lê Đăng, D., Nguyễn Thành , T. và Đặng Việt, T. 1579107600. nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 5 (1579107600), 418-427. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.6.