[1]
Nguyễn Sỹ Anh, T. 1655226000. Một vài ứng dụng của toán tử giả vi phân giải tích. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 5 (1655226000), 502-513. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.5.5.