[1]
Nguyen Thi Yen, L., Nguyen Duc, K., Cao Minh, Q., Than Thi Hai, Y. và Bui Le Hong, M. 7600. A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 4 (tháng 11 7600), 412-426. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.6.