[1]
Trinh Thi, T. và Nguyen Luong, H. 7600. An applied grey wolf optimizer for scheduling construction projects . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 4 (tháng 12 7600), 397-411. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.5.