[1]
Trinh Dinh, T. 7600. A fuzzy-based methodology for anticipating trend of incident traffic congestion on expressways. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 4 (tháng 12 7600), 381-396. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.4.