[1]
Van Phuc, L. 7600. Performance evaluation of Korean modified asphalt binder under Vietnam conditions. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 4 (tháng 12 7600), 371-380. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.3.